Pearson Language Tests PTE

September 27, 2022

MAY là đối tác tuyển sinh của PTE tại Việt Nam. PTE viết tắt của Pearson Test of English....

MAY là đối tác tuyển sinh của PTE tại Việt Nam.

PTE viết tắt của Pearson Test of English. Đây là chứng chỉ tiếng Anh có giá trị toàn cầu như IELTS, TOEFL, TOEIC và thời gian có điểm thi nhanh (sau 24h, chậm nhất là 5 ngày).

Chứng chỉ này thường được sử dụng cho mục đích du học, định cư nước ngoài, đặc biệt là ở Úc và New Zealand. Chứng chỉ PTE có điểm thi nhanh sau 24h và chậm nhất là 5 ngày.

Chia sẽ: